Trygg Politiker

Specialanpassad hot & våldutbildning för förtroendevalda. Fokuserar på det förebyggande arbetet, både i hemmet och det politiska uppdraget. Höjer säkerhetsmedvetandet. Byggd för både på PC och mobila enheter.

Trygg Anställd

Baserad på Säpo:s handbok Personlig säkerhet. De anställda får lära sig snabb riskinventering och att arbeta förebyggande. Vänder sig till alla som riskerar hot eller otillåten påverkan inom vård och omsorg, skola, tillståndsgivare, beslutsfattare, socialtjänst m. fl. Byggd för att fungera både enskilt och på arbetsplatsträffar. Byggd för både på PC och mobila enheter.

Trygg Informationssäkerhet

Informationssäkerhet skräddarsydd för kommunanställda. Följer MSBs nya föreskrifter för statliga myndigheter. Kombinerar kunskaper med förståelse för varför det är viktigt hantera information på rätt sätt. Avslutas med ett prov som kan utgöra krav för behörighet till lokala datasystem.

Trygg Brandskyddskontroll

Fungerar dels som introduktionsutbildning för anställda som blivit utsedda till kontrollanter, dels som konkret stöd vid ronderingar. Byggd för både på PC och mobila enheter.

Brandskydd

Fokus på att förebygga brand, agerande vid brand, aktiva och passiva system m.m. Kan lokalanpassas. Byggd för både på PC och mobila enheter.

Grundutbildning Säkerhet

Grundläggande säkerhet med målet att höja säkerhetsmedvetandet. Till utbildningen kan även ett antal scenarieövningar för långsiktig attitydpåverkan läggas till.

Vill du veta mer om Imagines säkerhetsutbildningar? Välkommen att kontakta oss.