Här följer ett urval av våra kunder och uppdrag.

Adecco

IT-systemutbildning inkl. attitydpåverkan.

AFA Försäkring

Utbildning i IA-systemet, ett incidentsrapporteringssystem.

Aktiespararna

Aktieskola, blandad utbildning med e-learning, webbföreläsning och lärarledda delar.

BB Stockholm

Handledning för nyblivna föräldrar.

Biacore

Utbildning i kinetik; hur snabbt ämnen tas upp, sprids och bryts ned i levande organismer.

Boehringer-Ingelheim

Säljstödjande utbildning för kundmöten.

Bristol Myers Squibb

Utbildningsutredning, webbmarknadsföring.

BRÅ, Partsrådet

Webbplats med stöd för systematiskt arbete mot hot, trakasserier och bestickning.

CAN, Alkoholkommitén

Attitydpåverkande utbildning om alkohol för 13-åringar.

Capio, S:t Görans sjukhus

Grundläggande säkerhetsutbildning för sjukhusanställda.

Brandskyddsutbildning.

Dataföreningen

Informationssäkerhetsutbildning.

Domstolsverket

Utbildning i PDF-utbyte mellan myndigheter och domstolar.

Ericsson

Ekonomisystemutbildning.

Folke Bernadotte Academy, UD

Realistiska utbildningsinslag (web casts, radioreferat mm) till olika utbildningar inom EU och FN.

Folkhälsomyndigheten

Ledare som lyssnarupptäcka och stödja ungdomar som mår psykiskt dåligt.

Rökfri utomhusmiljö: handledning och utbildning.

Försvarets materielverk, FMV

Utbildningar i bl.a. säkerhetsskydd, miljö och arbetssätt.

Försvarsmakten, MUST

Grundläggande säkerhetsutbildning för samtliga försvarsmaktsanställda.

Försvarsutbildarna

Utbildningsmaterial i krisberedskap: quiz, personlig checklista för krislådan samt webbaserad introduktion.

Helsingborg stad

Utbildning i Klarspråk - hur dina texter kan bli vårdade, enkla och begripliga.

Janssen-Cilag, SLL, Attention

Två attitydpåverkande utbildningar om pojkar resp. flickor med ADHD.

Karolinska Universitetssjukhusen

Grundläggande säkerhetsutbildning.

Interaktiva övningsscenarier för olika säkerhetsrisker. Används för att höja säkerhetsmedvetandet. 

BUSi, ett unikt verktyg för att mäta brandsäkerhetsmognaden hos enskilda individer.

Kommuner (ett flertal)

Trygg Verksamhet, koncept i flera steg för att uppfylla SBA-kraven på brandutbildning men dessutom nå en långsiktig höjning av säkerhetsmedvetandet.

Konkurrensverket

Direktupphandling - oannonserat förfarande.

Distributionsavtal.

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Rekryteringsfilm.

Landstinget i Dalarna

Brandskyddsutbildning.

Landstinget i Värmland

Säkerhetsutbildning.

Lundbeck Läkemedel

Engagerande säljstöd/utbildning av läkare.

Locum

Trygg Verksamhet, koncept i flera steg för att uppfylla SBA-kraven på brandutbildning men dessutom nå en långsiktig höjning av säkerhetsmedvetandet.

Migrationsverket

Utbildning i att använda ett leanbaserat arbetssätt. 

Utbildning i handläggning av migrationsärenden vid Sveriges ambassader.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Föreläsningsstöd kring krisberedskap.

Informationssäkerhetsutbildningen DISA.

Webbdetektiven - test i informationssäkerhet.

Novartis

Utbildning i Siebel Pharma, ett CRM-system.

Pfizer

Interaktivt patientfall för läkare och egen personal.

Polisen, Kustbevakningen, Tullverket

Utbildning om personkontroller vid Sveriges gränser och vid inre spaning.

Region Gotland

Personsäkerhet för förtroendevalda.

Region Gävleborg

Likabehandling.

Säker journalhantering.

Fakturahantering.

Region Skåne

Personsäkerhet för förtroendevalda.

Riksbyggen

Klimatskola/miljöutbildning för de 350.000 boende i Riksbyggens fastigheter.

Scania

4-språkig utbildning i nytt Training Management System, framtagande av mallar för fortsatt utbildningsproduktion.

Skolinspektionen

Diarieföring, Offentlighet och sekretess.

SLSO/Helix rättspsyk

Certifiering med hjälp av upplevelsebaserade scenarier.

Sollentuna kommun

Säkerhetsutbildning för kommunanställda.

Stockholms Lokaltrafik, SL

Informationssäkerhetsutbildning.

Stockholms läns landsting, SLL

Informationssäkerhetsutbildning.

Stockholms stad

Utbildning i IA-systemet, ett incidentsrapporteringssystem.

Svenska Kraftnät

Informationssäkerhetsutbildning.

Trafikverket

Sociala krav.

Samverkan.

Kommunikation förare.

Operativ trafikledning och trafikinformation.

Unibail-Rodamco, G4S

Säkerhetsutbildning för butiksanställda.

UD

Utbildning i handläggning av migrationsärenden vid Sveriges ambassader.

Vattenfall

Säkerhetsutbildningar till Sveriges kärnkraftsanläggningar.

Västra Götalandsregionen

Grundläggande säkerhetsutbildning.

Wyeth

IT-systemutbildning som bl.a. visar vad jag tjänar på att lära mig det nya säljstödsystemet.