Här har vi valt ut några exempel på utbildningar som skräddarsytts efter organisationens behov, målgrupp och utbildningsmål.

Likabehandling

Region Gävleborg ligger långt framme i sitt likabehandlingsarbete men såg i sina återkommande medarbetarundersökningar att det ändå fanns brister och felaktiga beteenden. De beställde då en utbildning som skulle kunna fungera på två sätt, dels vid enskilda studier och dels som diskussionsunderlag vid arbetsplatsträffar.

I det senare fallet går man en kortare version av utbildningen som förberedelse och använder sedan utbildningens reflektionsövningar som underlag för att diskutera värderingar och kränkande behandling vid arbetsplatssträffar. Beteendeförändringarna förstärks genom att kunskaperna kopplas till erfarenheter från den egna verkligheten.

Handläggning av migrationsärenden

För Migrationsverket har Imagine producerat en omfattande utbildning kring hanteringen av migrationsärenden. Utbildningen tar 3-4 timmar att genomföra och vänder sig till personal vid Sveriges beskickningar, på UD samt på Migrationsverket.

Efter ett inledande teoriavsnitt kommer tyngpunkten i utbildningen: 16 praktikfall där man får ta hand om realistiska ansökningar och behandla dem på samma sätt som i verkligheten. Man får träna sig på handläggning, registrering, intervjuer, begära rätt dokument, granska dem, söka information i handboken, osv. På så sätt omvandlas de nyvunna kunskaperna från teoriavsnittet till kompetens.

Datorstödet EPM

Försvarets Materielverk, FMV och Imagine tog fram en utbildning vars huvudmål var att förändra inställningen till enhetliga arbetssätt och datorstödet EPM.

Utbildningen är i hög grad målgruppsanpassad och lämnar ofta utrymme att se saken ur flera aspekter och därefter bilda sig sin egen uppfattning.

Samverkan

I "Samverkan Stockholm" samarbetar 37 aktörer för att bättre kunna hantera olika former av samhällsstörningar. Det är bl.a. Länsstyrelsen, Trafikverket, kommunerna, polis och räddningstjänst.

Samarbetet har visat sig vara mycket framgångsrikt och man ville marknadsföra arbetssättet dels internt inom Trafikverket, dels till berörd personal hos de övriga aktörerna inom Samverkan Stockholm, dels till andra regioner i Sverige.

Bland utbildningsmålen fanns att

  • förstå och inse nyttan med samverkan
  • våga agera och vid behov även kalla till akuta samverkansmöten
  • inse att om man gör sitt jobb bra varje dag bidrar det till det gemensamma samverkansarbetet.

 Vi valde att först visa vad samverkan är och hur det fungerar, men sedan fokusera på två större praktikfall där man får uppleva hur det kan gå till i verkligheten och vilka fördelar god samverkan kan innebära. Här befäster vi kunskaperna och påverkar inställningen till samverkan.

Vill du veta mer om Imagines utbildningar? Välkommen att kontakta oss.